Disclaimer

I&DT spant zich in voor een zorgvuldige en actuele weergave van de gegevens op deze website. Wij streven naar volledige toegankelijkheid. Hierbij behouden wij ons het recht voor om de inhoud van de informatie op de site te wijzigen.

De informatie wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen hiertegen geen garanties geven.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikmaakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

I&DT behoudt zich het copyright voor van alle informatie en beelden op deze website. Het is de bezoeker van de site niet toegestaan om auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar te maken of deze op enige wijze te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I&DT. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

I&DT kan niet traceren met welke intentie en bedoeling u deze site bezoekt en de informatie gebruikt. Daarom kan I&DT er niet voor instaan dat de informatie op de site ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

I&DT sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.